Virovitičko - podravska županijaSlike naše županije
 
 
 


HUMANITARNA POMOĆ
 

Uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

Pravni temelji:
http://www.udu-istra.hr/img/leer.gif
- Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)
- Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15)
- Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN 120/15)
- Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15)
- Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad (NN 120/15)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Podnošenje zahtjeva: Zahtjevi za izdavanje rješenja uz popratnu dokumentaciju i upravne pristojbe (ukoliko je podnositelj zahtjeva obveznik plaćanja istih) za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području Virovitičko-podravske županije  podnose se  neposredno u sjedištu Ureda u Virovitici i Ispostavama ili se šalju preporučeno poštom  na adresu:

Ured državne uprave u Virovitici, Trg Lj. Patačića 1, Virovitica
Ispostava u Slatini, Trg sv. Josipa 10,  Slatina
Ispostava u Orahovici, F. Gavrančića 6, Orahovica

Za sve dodatne informacije u vezi provedbe Zakona o humanitarnoj pomoći možete kontaktirati Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji , telefonski broj 033/743-282.

1.  RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Neprofitne pravne osobe koje djeluju na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom i kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost, podnose nadležnom uredu Zahtjev za izdavanje rješenja (Obrazac 1)  i  Trogodišnji program rada (Obrazac 2). Nakon izvršnosti rješenja, podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa ( dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ) za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Neprofitna pravna osoba dužna je dostaviti Uredu Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada (Obrazac 3) i jednom godišnje na kraju kalendarske godine dostaviti Izvješće o stalnom prikupljanju (Obrazac 4) nadležnom uredu.

Inspekcijski nadzor nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći provode inspektori ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

2. HUMANITARNA AKCIJA

Vremenski ograničeno (najduže 90 dana), organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

Humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona mogu organizirati
- stalni prikupljatelji humanitarne pomoći
- neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom uredu najmanje
petnaest (15) dana prije planiranog početka akcije, a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi.

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su:
Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/2015).

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije-Obrazac 5
Plan provođenja humanitarne akcije - Obrazac 6
Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći - Obrazac 7

OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji - Obrazac 8

LOGOTIP ZA ORGANIZATORE HUMANITARNE POMOĆI:

Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije.
Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način istaknuti logotip humanitarne akcije.

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE DUŽAN JE:

- prikupljena financijska sredstva voditi na RAČUNU ZA HUMANITARNU AKCIJU, a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravni dodijeliti korisniku što je prije moguće
- sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini bez odgode uplatiti na račun humanitarne akcije
- po završetku akcije ili iznimno za vrijeme trajanja akcije ako se za time pokaže potreba dužan je bez odgađanja prikupljena financijska sredstva isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili izvršiti plaćanje fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja neposredno korisniku pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno Planu korištenja prikupljene pomoći
- isplate korisniku vrše se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika odnosno člana obitelji korisnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije
- za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluga pribaviti odgovarajući financijski instrument i dokaz o pruženoj usluzi
- nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE  je odgovoran za raspolaganje financijskih sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj akciji, do njihove predaje korisniku ili izvršitelju usluga.
(Organizator humanitarne akcije dužan je  na računu za humanitarnu akciju zadržati neutrošena sredstva te o tome izvijestiti Ured. Neutrošena sredstva uplaćuju se na račun prve slijedeće  humanitarne akcije iste oznake vrste temeljem rješenja koje donosi nadležni Ured, čl. 25. i 26. Zakona)

KORISNIK HUMANITARNE POMOĆI  je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći koje mu dodijeli organizator humanitarne akcije.
Inspekcijski nadzor nad humanitarnim akcijama provodit će  inspektori ministarstva nadležnog za zdravlje i socijalnu skrb.

Evidencije:

Stalni prikupljatelji humanitarne pomoći

2016- Humanitarne akcije u 2016. godini

2017- Humanitarne akcije u 2017. godini

2018- Humanitarne akcije u 2018. godini

2019 - Humanitarne akcije u 2019. godini

Izvješća:

Stalni prikupljatelji humanitarne pomoć

2016 - Humanitarne akcije u 2016. godini

2017 - Humanitarne akcije u 2017. godini

2018 - Humanitarne akcije u 2018. godini

2019 - Humanitarne akcije u 2019. godini

D O K U M E N T I
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave
Elektronička kontaktna točka za usluge
Besplatna pravna pomoć

Etički kodeks
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Registar športskih djelatnosti
Pregled ugovora Javne nabave
Plan nabave
Linkovi
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
+
 
 
 
 
 
Copyright 2010. UDU VPŽ